Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Artikel 1

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor het geheel van de dienstverlening door n.v. STRATE&GO, behoudens andere luidende en schriftelijk duidelijk gestelde overeenkomst.

Artikel 2

De verbintenissen van n.v. STRATE&GO tegenover de klant impliceren egen enkle verplichting inzake middel of resultaat.

Artikel 3

N.v. STRATE&GO wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke gevallen waarin een door de klant gekozen product, dienst of werkplaats onaangepast zou zijn aan de markt, verboden door de geldende rechtsregels, niet beantwoorden aan de normen of onderhevig aan een te sterke concurrentie.

Artikel 4

N.v. STRATE&GO wijst elke verantwoordelijkheid af in geval de aan de klant verstrekte informatie door middel van de bronnen waarover zij beschikt onjuist zou blijken.
N.v. STRATE&GO kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor om het even welke schade die zou voortspruiten uit het gebruik, de publicatie, de interpretatie of verspreiding van deze informatie, in de veronderstelling dat deze onjuist, ongegrond of onvolledig zou zijn.

Artikel 5

De door n.v. STRATE&GO verstuurde facturen zijn contant betaalbaar bij de ontvangst, middels in België wettelijke betaalmiddelen.

Artikel 6

Onze prijzen zijn exclusief BTW en zijn onderhevig aan toekomstige indexeringen volgens paritair comité 218.

Artikel 7

Elke op haar vervaldag niet betaalde factuur zal vermeerderd worden met een verwijlintrest van 12% per jaar. Bovendien, en ongeacht de verwijlintrest, zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag en zonder inmorastelling, deze onbetaalde factuur bij wijze van boeteclausule vermeerderd worden met een schadeloosstelling ten belope van 15%.

Artikel 8

Alle betwisting, van welke aard ook, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

Wij zijn er om je te helpen.
Geen enkele prospect is te hoog gegrepen!